Ako fungujeme?

Družina

Chlapec či dievča sa okamžite po vstupe do skautingu stáva členom družiny. Je to skupina 6-10 detí, ktorú vedie družinový radca. Je to základná jednotka, v ktorej prebieha väčšina skautského programu.

Oddiel

Dve a viac družín (spravidla 3-4) tvorí oddiel, ktorý je základnou organizačnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomocníkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejednáva otázky programu, výchovy a organizácie.

Zbor

Kvôli vzájomnej pomoci a odľahčeniu oddielov od administratívy sa oddiely spájajú do zborov. Zbor je dobrovoľným zoskupením 2 a viacerých oddielov a vedie ho zborový vodca so zborovou radou. Poslaním zboru je zabezpečovať priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky pre kvalitné fungovanie oddielov v zbore. Zbor má právnu subjektivitu, čiže môže oficiálne vystupovať v mene skautingu pred úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať financie a pod. V tomto smere je základnou úplne samostatnou jednotkou. V zbore zväčša bývajú zastúpené všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Tým vytvára veľmi rôznorodé a pestré spoločenstvo ľudí. Mladý človek automaticky prechádza vlčiackym, skautským a roverským oddielom v rámci jedného zboru.

Oblasť

Medzistupňom medzi náčelníctvom a zbormi je skautská oblasť. Zbory v určitom regióne sa môžu spojiť a vytvoriť oblasť. Jej poslaním je poskytovať servis zborom, zabezpečovať kurzy a vzdelávanie dospelých členov skautingu, rozširovať skauting na nové miesta a usporadúvanie regionálnych skautských akcií. Na Slovensku existuje aj rómska oblasť. Je špecifická v tom, že môže pôsobiť vo viacerých regiónoch a koordinuje činnosť skautov rómskej národnosti.

Národná úroveň

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je snem, ktorý sa schádza každé dva roky. Snem volí z radov dobrovoľníkov náčelníctvo, ktoré usmerňuje chod organizácie a zastupuje ju pred inými subjektmi.

Na vykonávanie úloh spojených s riadením organizácie slúži ústredie ako výkonný orgán. Pracuje v ňom zopár profesionálnych zamestnancov, ktorí sa starajú o administratívu, financie, publikačnú činnosť, vedenie veľkých projektov a pod.